Polityka Prywatności

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem”, z siedzibą w Sarnakach, przy ul. Berka Joselewicza 3, (08-220) Sarnaki, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740161, NIP: 4960251068, REGON: 380760498, właściciel portalu internetowego http://piwniczkapodlaska.pl, dalej jako „Sklep”, świadczący usługi w zakresie pośredniczenia w transakcjach sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu, chroni prywatność osób korzystających z jej usług i ich danych osobowych. dalej jako „Administrator”.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z usług w ramach Sklepu przyjął niniejszą „Politykę Prywatności”, w której określone są: cele i zakres przetwarzanych danych osobowych, sposób ich ochrony, podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osób, których dane dotyczą.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane dotyczą. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie w zakresie w jakim Administrator świadczy za jego pośrednictwem usługi elektroniczne, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
  2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu bez zakładania konta, dalej jako „Użytkownik niezalogowany” oraz osób korzystających ze Sklepu posiadających konto „Użytkownik zalogowany” jest Administrator. (zwanych dalej łącznie „Użytkownikiem”)
  3. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących Użytkownikom praw, kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób: 
 1. za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: http://piwniczkapodlaska.pl; 
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@piwniczkapodlaska.pl. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem w szczególności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” .
 2. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: 
 1. zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Polityce Prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu; 
 2. obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 1. Administrator dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
 1. przetwarzane zgodnie z prawem; 
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania; 
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
 2. jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub 
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 Polityki Prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Polityki Prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 1. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W związku z tym, że Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu zapewnienia przejrzystości informacji, pogrupowaliśmy je przez pryzmat celów przetwarzania danych.
  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
 1. Korzystanie z usług Sklepu bez zakładania konta

W jakim celu?

Dane osobowe Użytkownika niezalogowanego przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Sklepie, udostępniania ofert Producentów, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Zakres przetwarzanych danych

W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika niezalogowanego w Sklepie, tj.: dane dotyczące oglądanych produktów/usług oferowanych w Sklepie, jak również dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika niezalogowanego oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Jak długo?

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas odpowiadający ważności zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies.

 1. Korzystanie z usług Sklepu wymagających założenia konta

W jakim celu?

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zalogowanych w celu świadczenia Usług wymagających założenia konta, takich jak: składanie zamówień na produkty/usługi oferowane w Sklepie.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Zakres przetwarzanych danych

W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zalogowanych w formularzu rejestracyjnym w Sklepie, tj. adres e-mail, imię i nazwisko. Dodatkowo Użytkownik zalogowany podaje dane niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sklep: adres zamieszkania kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania,.

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia.

3. Składanie Zamówień

W jakim celu?

Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Złożenie zamówienia przez Użytkownika, że dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia będą udostępnione Producentowi, w celu wykonania umowy.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Jak długo?

Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji.

Do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania.

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń.

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie.

4, Formularze kontaktowe

W jakim celu?

Obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń, reklamacji dotyczących dostawy

Na jakiej podstawie?

Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną.

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.

Jak długo?

Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji.

Do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania.

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń.

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie.

5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych (pliki Cookies)

W jakim celu?

Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników.

Na jakiej podstawie?

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo?

Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików Cookies, 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem.

6. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (Newsletter)

W jakim celu?

Wysyłanie informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych.

Na jakiej podstawie?

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Zakres przetwarzanych danych

W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane w ramach konta oraz zagregowane w ramach Profilu, w tym dane dotyczące aktywności Użytkownika w Sklepie, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności informacje o odwiedzonych podstronach oraz niezakończone zamówienia.

Jak długo?

Do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych.

 1. ODBIORCY DANYCH
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym dla wykonywania usług elektronicznych konieczne jest korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Ponadto w związku z faktem, że Sklep jest prowadzony i zarządzany przez Administratora, który za jego pośrednictwem organizuje zawieranie Umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Producentem, możliwe jest również przekazywanie danych osobowych Producentom , w związku z podejmowaniem czynności związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży. 
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Mowa tutaj o podmiotach świadczące usługi:
 • kurierskie,
 • płatności elektronicznych,
 • księgowe,
 • hostingowe,
 • informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania,
 1. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, m.in. poprzez zastosowanie szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę wprowadzanych danych uwierzytelniających oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 
 3. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych oraz Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest możliwe za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez kliknięcie w stosowny odnośnik znajdujący się w wiadomości elektronicznej e-mail.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. Infolinia: 606-950-0000.
 1. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki Prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 1. PLIKI COOKIES 
 1. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator wykorzystuje następujące pliki Cookies: 
 1. ściśle niezbędne pliki Cookies - te pliki Cookies są niezbędne do prawidłowego działania witryny. Na przykład umożliwiają złożenie zamówienia lub pomagają witrynie zapamiętać, że użytkownik zalogował się na swoje konto. Z tego powodu nie można ich wyłączyć w witrynie. Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby wyłączała nawet te pliki cookie, ale bez nich ważne części witryny nie będą działać. Ściśle niezbędne pliki Cookies przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 2. funkcjonalne pliki Cookies - te pliki cookie służą podstawowym funkcjom strony internetowej. Na przykład pomagają stronie zapamiętać, że włożyłeś coś do koszyka lub zalogowałeś się na swoje konto. Funkcjonalne Cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkowania Sklepu. 
 1. Lista plików cookies wykorzystywanych w Sklepie

Właściciel

Nazwa pliku cookie 

Cel

Termin wygaśnięcia 

CS-Cart

sid_customer

przechowuje identyfikator sesji (ID) Użytkownika

14 dni

CS-Cart

sid_admin

przechowuje identyfikator sesji (ID) Administratora

14 dni

CS-Cart

sid_vendor

przechowuje identyfikator sesji (ID) Dostawcy

14 dni

 1. Korzystamy również z narzędzi i rozwiązań Google tj. Google Analytics (pliki cookies: stat_uniq_code, session_id). Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
 2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze Użytkownika – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).
 3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz za pośrednictwem następujących linków:
 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Sklepu Administratora.
 2. Stosownie do potrzeb Administrator możemy zmieniać i aktualizować Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej Sklepu oraz wiadomość e-mail nadaną do Użytkowników.