Regulamin Sklepu

www.piwniczkapodlaska.pl

§ 1.

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, która dokonuje zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu;
 2. Klient uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);
 4. Konto użytkownika - nieodpłatna usługa Sklepu pozwalająca Klientowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie, zawierający zbiór danych o Zamówieniach dokonanych przez Klienta;
 5. Mój koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlanie wybranych przez Klienta Produktów objętych zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzanie i modyfikację danych zamówienia: liczby produktów, sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, faktury elektronicznej, formy płatności;
 6. Piwniczka – Punkt odbioru zamówionych Produktów w jednej z fizycznej lokalizacji:
 1. Zakamarek-Klimczyce

Klimczyce-Kolonia 11, 

08-220 Sarnaki

nr tel: 606 489 054

godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00-16.00

sb. 10.00-14.30

2. Zagubek - Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego

ul. Targowa 1

17-312 Drohiczyn

nr tel: 789 229 262

godziny otwarcia: pon. 8.00-16.00

wt-nd 10.00-17.00

3. “Wsuń Pieroga” - Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe 

ul. Generała Władysława Andersa 40 (Nowa Hala boks nr 305)

15-113 Białystok

nr tel: 607 318 340

godziny otwarcia: pon-sb 6.00-14.00

 1. Podmiot realizujący płatność – podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, BLIK lub płatności kartą płatniczą;
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Producent – osobą fizyczna, osobą prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne i oferująca do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Produkty spożywcze. Lista aktualnych Producentów dostępną jest w Sklepie zakładce „Producenci”;
 4. Produkt – przedmiot znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty Zamówieniem Klienta;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 6. Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.piwniczkapodlaska.pl;
 7. Umowa sprzedaży- umowa zawierana pomiędzy Producentem a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów na rzecz Klienta;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów. 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa w platformie handlowej „Piwniczka Podlaska” dostępnej pod adresem internetowym http://www.piwniczkapodlaska.p..., stanowiącej wyszukiwarkę produktów spożywczych Producentów, wyposażonej w narzędzia umożliwiające nabywanie przez Klientów Produktów od Producentów (zwanej dalej „Sklepem”), a także zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem”, z siedzibą w Sarnakach (08-220), przy ul. Berka Joselewicza 3, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740161, NIP: 4960251068, REGON: 380760498, (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Sklep jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej http://www.piwniczkapodlaska.p... dostępnej przez 24 godziny na dobę. 
 4. W celu uniknięcia wątpliwości Sklep wskazuje, że Umowy sprzedaży są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności towarów, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Informacja dotycząca posiadania bądź braku statusu przedsiębiorcy przez danego Producenta, widnieje w zakładce danego Producenta.

§ 3.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klienta jest umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z Producentem Umowy sprzedaży. 
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Administrator świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta użytkownika w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przeglądanie Produktów Sklepu nie wymaga rejestracji. 
 5. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Producent i Administrator podejmują środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@piwniczkapodlaska.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sklep poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. 
 9. Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność Zamówionego przez Klienta Produktu z Umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., dalej jako „Ustawa” jest Producent sprzedający dany Produkt. 
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i zgodność opisu Produktu w Sklepie ze stanem faktycznym.
 11. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Umowy sprzedaży, tj. przyjęcia Zamówień za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Sklepu, prowadzenia Kont użytkowników i zapisywania historii transakcji dla każdego Klienta oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.
 12. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klientów, Producentów, podmiotów świadczących usługi kurierskie, dostawcze, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu, jak również za zdolność Producentów do sprzedaży Produktów oraz wypłacalność Klientów składających Zamówienia.

§ 3

Rejestracja w Sklepie

 1. W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówień Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło oraz numer telefonu, NIP (opcjonalnie) a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.
 3. Hasło do konta musi spełniać następujące wymagania:
 1. powinno zawierać minimum 8 znaków;
 2. powinno zawierać przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę;
 3. powinno zawierać przynajmniej jedną cyfrę;
 4. nie powinno zawierać spacji.
 1. W przypadku zmiany hasła, należy podać odmienne hasło od ostatnio użytego.
 2. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.
 3. Dostęp do Konta użytkownika można uzyskać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Producent zastrzega możliwość przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn technicznych (w tym prac związanych z działaniem Sklepu).
 4. Usunięcie konta może nastąpić w każdej chwili na żądanie Klienta skierowane drogą mailową na adres sklep@piwniczkapodlaska.pl
 5. Logowanie do Sklepu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Sklepu oraz hasła.
 6. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Moje konto”.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Producent nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.

§ 4

Składanie Zamówień

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Klient może składać Zamówienia na Produkty przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia Zamówienia na produkty Klient powinien:
  1. zalogować się na konto Klienta w Sklepie;
  2. wybrać Produkt/Produkty będący/e przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  3. wybrać miejsce dostawy i sposób płatności za Zamówienie;
  4. wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także numer telefonu, pod którym Producent może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Zamówienia;
  5. wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT; 
  6. potwierdzić Zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
  7. opłacić Zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.
 4. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia pola „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie pola finalizującego Zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia z danym Producentem Umowy sprzedaży oraz zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty. Stroną Umowy sprzedaży pozostaje zawsze Producent i Klient.
 5. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z numerem Zamówienia.
 6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie Producenta o przyjęciu oferty, o której mowa w ust 5.
 7. Klient dokonujący zakupu Produktów bez logowania do Konta Użytkownika, ma możliwość monitorowania swojego Zamówienia. Klient po wpisaniu numeru Zamówienia lub adresu mailowego w okienku „Śledź swoje Zamówienie”, znajdującym się w panelu „Moje Konto” otrzyma powiadomienie na adres mailowy z informacją o statusie swojego Zamówienia.
 8. Klient dokonujący zakupu Produktów po zalogowaniu do Konta Użytkownika ma możliwość monitorowania swojego Zamówienia w okienku „Zamówienia”, znajdującym się w panelu „Moje Konto”.
 9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktów, jest każdorazowo podawana bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. Są to całkowite koszty brutto, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z podatkami i kosztami dostawy.
 10. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu Producent obok informacji o obniżonej cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Producent zamieszcza również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 5

Płatności

 1. W Sklepie przewidziane są następujące formy płatności za Produkt, do wyboru przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Przelewy24 lub BLIK. 
 2. Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności:PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 3. Płatności gotówką nie będą realizowane w przypadku Zamówień w Sklepie.
 4. Jakikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Producent i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.
 5. Podczas składania Zamówienia istnieje możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury VAT. W takim przypadku zostanie ona dostarczona wraz z Zamówieniem.

§ 6

Realizacja i dostawa Zamówień

 1. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Producenta pełnej płatności lub, w przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności, po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
 2. Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu w Sklepie.
 3. Jeżeli Klient zamówił Produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Producenta terminem realizacji całości Zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Produktów wchodzących w skład Zamówienia
 4. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Klient:
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 2. dostawa do jednej z Piwniczki;
 1. W przypadku wyboru opcji dostawy do jednej z Piwniczki, Produkty dostarczane są przez Producentów zbiorczo raz w tygodniu (każdy czwartek), na ich koszt, pod adres Piwniczki, wybranej przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Klient zobowiązany jest odebrać zamówione Produkty w godzinach otwarcia danej Piwniczki wskazanych § 1 ust. 6 Regulaminu po zmianie statusu Zamówienia na gotowe do odbioru.
 2. Klient może powierzyć odbiór Produktów upoważnionej osobie trzeciej.
 3. Klient jest obowiązany do sprawdzenia kompletności Zamówienia i jakości Produktów. Odbiór Produktów następuje na podstawie listy zakupowej, pod którą podpisuje się Klient oświadczając, że Zamówienie jest kompletne lub że zgłasza zastrzeżenia do Produktów lub Zamówienia, stosownie do okoliczności.
 4. Produkty wrażliwe na temperaturę lub wymagające przechowywania w określonych warunkach winny być niezwłocznie umieszczone w stosownym miejscu lub temperaturze i przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta. 

§ 8

Odstąpienie od Umowy 

 1. Klient uprzywilejowany, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klientów uprzywilejowanych poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu pocztą tradycyjną lub drogą mailową sklep@piwniczkapodlaska.pl.
 2. Klient uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w Regulaminie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 4. Zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku, w którym m.in.:
 1. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
 1. Termin 14-dniowy, w którym Klient uprzywilejowany może odstąpić od Umowy sprzedaży liczony jest od dnia, w którym wszedł w posiadanie Produktu lub w którym upoważniona osoba trzecia, wskazana przez Klienta uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego Produktu.
 2. Klient uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić produkt Producentowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Producenta do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Producent zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 3. Zwrotu Produktu należy dokonywać na adres: Klimczyce-Kolonia 11, 08-220 Sarnaki 
 4. Klient uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Zwrotu płatności Producent dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Producent dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 7. Producent może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9

Reklamacje

 1. Wobec Klientów będących Klientami uprzywilejowanymi, Producent ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 5a Ustawy. 
 2. Wobec klientów będących przedsiębiorcami Producent ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje można składać na adres pocztowy: Klimczyce-Kolonia 11, 08-220 Sarnaki. lub elektroniczny na adres: sklep@piwniczkapodlaska.pl
 4. Reklamacje można również składać elektronicznie za pomocą modułu “Zwroty/reklamacje” dostępnego przy każdym Zamówieniu. 
 5. Zaleca się podanie w treści reklamacji szczegółowych informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności, ilości reklamowanego Produktu, numeru Zamówienia rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Jeżeli Producent nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się, że uznał reklamację.
 8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za Produkty, które uległy zniszczeniu lub pogorszeniu jakości, jeżeli nastąpiło to na skutek niewłaściwego przechowywania produktów przez Klienta, w szczególności na przechowywaniu Produktów wymagających chłodzenia poza lodówką albo zamrażarką.

§ 10

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem” w Sarnakach oraz dany Producent, którym dane zostały udostępnione zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą lub których udostępnienie jest niezbędne w celu złożenia Zamówienia i prawidłowego wykonania Umowy sprzedaży.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików Cookie znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 11

Newsletter

 1. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie biuletynu informacyjnego („Newsletter”) poprzez zaznaczenie checkboxa „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” w formularzu rejestracyjnym lub po zarejestrowaniu.
 2. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do Newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Producentów sprzedających swoje Produkty w Sklepie. 
 3. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera.
 4. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić przez kliknięcie „Anuluj subskrypcję” w wiadomości jaką otrzymał Klient lub wysyłając wiadomości na adres mailowy sklep@piwniczkapodlaska.pl.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności 
 1. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 
 2. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 3. ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 3. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny.
 4. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
 1. Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;
 2. istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej Umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_...
 3. istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_...
 4. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:
  1. konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług;
  2. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora;
  3. wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu;
  4. zmiana warunków lub procesu zawierania Umów;
  5. poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
  6. zmiana danych Administratora, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w Regulaminie;
  7. potrzeba usunięcia z treści Regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
 2. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej.
 3. O zmianie regulaminu Administrator poinformuje poprzez komunikat na stronie Sklepu oraz przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail.
 4. Klient może kontaktować się z Administratorem za pomocą:
 1. adres do korespondencji: Klimczyce-Kolonia 11, 08-220 Sarnaki;
 2. e-mail: sklep@piwniczkapodlaska.pl.;
 1. Polityka Prywatności, znajdująca się w dedykowanej zakładce Sklepu, stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu.

Załącznik

 1. wzór odstąpienia od Umowy sprzedaży

Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dos-

tępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadcze-

nie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.